#--------------------------------------------------------- # Internet Lock Language File Template # #(C)TopLang Software. #For Version 5.3.0. #--------------------------------------------------------- #If you want to create your own language file, please copy #this file to a new file (e.g: French.ini), and modify each #item. #--------------------------------------------------------- #USING %KEY% IN ITEMS: # #We can use %KEY% in the items. The %KEY% will be converted #to the content of the key. #There are two formats: # %KEY% - Find the key in global section. # %[SECTION]KEY% - Find the key in [SECTION]. # #Examples: # %Trial% = %[Global]Trial%=Trial Version # %[Options]ActivateGroup% = Activate/Deactivate # #There are several keys that won't be found in this file, #but can be used in any item: # # %Name% = Internet Lock # %Company% = TopLang Software # %Web% = http://www.toplang.com # %Link%= http://www.toplang.com/internetlock.htm #--------------------------------------------------------- #Changes [Version 5.3.0]: #CHANGED - [Global] RuleFmt, LogFmt #ADDED - [RuleDlg] Users #ADDED - [SCDlg] WarnNoDay #ADDED - [UsersDlg] (ALL) #--------------------------------------------------------- [Info] Name=Czech Author=Zajko Desc=Český jazyk [Global] #-------------Buttons---------------------- OK=&OK Cancel=&Zrušit Help=&Nápověda Register=&Registrovat... BuyNow=&Koupit teď Add=&Přidat... Remove=&Odstranit RemoveAll=Odstranit vše Modify=&Upravit... Update=&Aktualizovat MoveUp=&Nahoru MoveDown=&Dolu Wizard=P&růvodce... Backup=&Zalohovat... Restore=&Obnovit... Refresh=&Obnovit Enable=&Povolit Disable=&Zakázat Clear=&Vymazat Export=E&xportovat... ToRule=&Na pravidlo... Find=&Hledat... FindNext=Hledat &Další Activate=&Aktivovat Deactivate=&Deaktivovat Reset=&Obnovit Language=&Jazyk... More=&Více... Finish=&Dokončit Next=&Další > Back=< &Zpět Change=Z&měnit... ScheduleOption=&Plánovat... Browse=&Procházet... Choose=&Vybrat... Save=&Uložit... SaveAs=Uložit &jako... Load=&Načíst... Test=&Test #------------------------------------------ #-------------Strings---------------------- Version=Verze %s Copyright=(C) %Company%. Law=Upozornění: Tento počítačový program je chráněný autorským právem a mezinárodními smlouvami. Nepovolené kopírování nebo rozšiřování této aplikace nebo jakékoliv její části, může mít za následek závažné občanskoprávní a trestní postihy, a bude to stíhané v maximálním možném rozsahu podle zákona. LicenseInfo=Oprávněný uživatel: Trial=Zkušební verze Active=Aktivní Inactive=Neaktivní Enabled=Povolit Disabled=Zakázat Status=Aktuální stav: %s CurrentStatus=Aktuální stav: %s Denied=Zakázané Allowed=Povolené PassInfo=[Klikněte na 'Změnit' pro nastavení hesla...] Path=Cesta InstalledProg=Nainstalované programy SelectedProg=Vybrané programy TrialOut=Zkušební období vypršelo! TrialDays=%d dnů zbývá FilterExe=Soubory programů (*.exe)|*.exe|Všechny soubory (*.*)|*.*|| FilterTxt=Textové dokumenty(*.txt)|*.txt|Všechny soubory (*.*)|*.*|| FilterIni=*.Ini|*.ini|*.*|*.*|| #========================================== #This will be shown on right-side of the #status bar. #(A)ctive|(L)og Enabled|Inter(N)et Time # Enabled|(I)P/Domain Enabled|Default (D)eny #========================================== #StatusBar=A|L|N|I|D StatusBar=AKTIVNÍ|PROTOKOL|SÍŤČAS|DOMÉNA|ODMÍTNOUT #------------------------------------------ #-------------Messages--------------------- PassNotMatch=Zadaná hesla nejsou shodná. PassRemoveWarn=Heslo bude odstraněné, pokud nastavíte prázdné heslo.\r\nOpravdu chcete pokračovat? PassBlankWarn=Neexistuje žádné přiřazené heslo, jste si jisti, že chcete pokračovat? #------------------------------------------ #-------------Rules & Log Related---------- RuleOp=Odmítnout/Povolit/Chránit heslem/ AnyPort=Libovolný Port AnyProg=Libovolný Program AnyIP=* #========================================== #RULE Formats: #%1=Action (Allow/Deny/Password Protect) #%2=Program or [Any Program] #%3=IP Address or Domain #%4=Port (PortRange) or [Any Port] #%5=(End Port, no longer use) #%6=Full Path of the program #%7=Exe name of the program #%8=Users #%9=Schedule Option # #NOTE: Since version 5.3.0, we use a single #Rule format for all cases. # #Some examples: #RuleFmt=[%1] [%2] on [%3:%4] #RuleFmt=[%1] [%2] on [%4] #RuleFmt=[%1] [%2] on [%3:%4] [%8] #RuleFmt=[%1] [%2] on [%3:%4] [%8] [%9] #... #========================================== RuleFmt=[%1] [%2] na [%3:%4] [%8] [%9] #========================================== #LOG Item Formats: #%1=Action [Allowed/Denied] #%2=Program #%3=IP/Domain #%4=Port #%5=Date Time #%6=Full Path of the program #%7=Exe name of the program #%8=User #========================================== LogFmt=%5, %1 %2, na %3:%4 [%8] #------------------------------------------ [Tab] Rules=&Pravidla Log=P&rotokol Options=&Volby Help=&Nápověda [Rules] Title=Pravidla: RemovePrompt=Opravdu chcete odstranit vybrané pravidlo?\r\n\r\n%%s RemovePromptMulti=Opravdu chcete odstranit vybrané %%d pravidla? [Log] Title=Protokol: %s ExportTitle=%Name% Log [Options] ActivateGroup=Aktivovat/Deaktivovat ResetGroup=Obnovit LangGroup=Jazyk ActivateInfo=Aktivovat nebo deaktivovat %Name%. POZNÁMKA: Ochrana bude zakázaná po deaktivaci %Name%. ResetInfo=Obnoví vnitřní databázi tak, aby povolené programy žádali znovu o heslo. LangInfo=Můžete vybrat jazyk pro software, výchozí je 'Interní angličtina'. [RuleDlg] Caption=Přidat/Upravit pravidlo Action=Akce: Program=Program: PortGroup=Port: SinglePort=Jeden Port (výchozí). PortRange=Rozsah portů. Port=Port: EndPort=Koncový Port: Password=Heslo: NoPassWarn=Neexistuje žádné heslo pro toto pravidlo, můžete použít heslo správce když se bude požadovat heslo.\r\nMůžete kliknout 'Změnit' pro nastavení samostatného hesla.\r\n\r\nJste si jisti, že chcete pokračovat? PassTitle=Nastavit heslo pro pravidlo PassInfo=Nastavení hesla pro [Chránit heslem] pravidlo: RuleErr=Není dovolené přidávat pravidla, která ovlivní všechny programy na všech portech, jako jsou:\r\n[Odmítnout/Povolit/Chránit heslem] [%AnyProg%] na [%AnyIP%:%AnyPort%]\r\n\r\nMusíte zadat port, nebo zadat program pro všechny porty.\r\nPokud chcete zakázat všechny programy k přístupu ke všem portům, nastavte příslušné volby ve 'Volby' - 'Více...'. IP=&IP/Domény... Users=&Uživatelé... [SCDlg] Caption=Možnost plánování Info=Možnost plánování: StartTime=Čas spuštění: EndTime=Nastavit čas &ukončení: Op=Vždy/Denně/Týdně/Měsíčně Week=Neděle/Pondělí/Úterý/Středa/Čtvrtek/Pátek/Sobota WeekGroup=Dny v týdnu MonthGroup=Dny v měsíci Return=%Back% SelAll=&Vybrat vše ClearAll=&Zrušit vše NetTime=Tip: Můžete používat internetový čas pro možnosti plánování (%[Tab]Options% - %More%). WarnNoDay=Nemáte vybraný den pro plánování. Toto pravidlo bude zakázané, pokud tam nevyberete den.\r\nOpravdu chcete pokračovat? [MoreDlg] Caption=Další možnosti AdminPassGroup=Heslo správce ActionGroup=Výchozí akce CountdownGroup=Odpočítávání ColorSGroup=Barevné schéma AdminPassInfo=Heslo správce slouží k ochraně samotného software a odinstalace a také může být použité k obejití jakéhokoliv [Ochrana heslem] pravidla. ActionInfo=Pokud neexistuje žádné pravidlo odpovídající připojení, pak: CountdownInfo=Časový interval automaticky zavře dialogové okno hesla (sekundy, 0 = zakázané): ActionAllow=&Povolit připojení (výchozí). ActionDeny=&Zakázat připojení. NoNotify=Nezobrazovat oznámení. UseNetTime=Používat internetový čas pro naplánované volby. NtpServers=Časové servery... AutoClose=Automaticky zavřít blokované programy. Suspend=Pozastavit chráněný program při požádání hesla. PassTitle=Nastavit Heslo správce PassInfo=Nastavit heslo správce. Heslo správce bude chránit software a odinstalování. [ProgDlg] Caption=Vyberte program Search=&Hledat znovu WaitInfo=Počkejte prosím probíhá vyhledávání... [SetPassDlg] PassInfo1=Zadejte heslo: PassInfo2=Potvrďte heslo: [LangDlg] Caption=Jazyk Info=Prosím vyberte jazyk ze seznamu a klikněte na %OK% pro aktivaci. [PassDlg] Caption=Zadejte heslo Info=Prosím zadejte heslo správce pro používání %Name%. PassInfo=Zadejte heslo správce: PassErr=Heslo, které jste zadali není správné, nesmíte používat tento program. [RegDlg] Caption=Register %Name% NameInfo=Jméno registrace: CodeInfo=Registrační kód: Note=Note: DÚRAZNĚ doporučujeme, KOPÍROVAT && VLOŽIT registraci, aby se zabránilo možné chybě. [TrialDlg] Caption=%Name% Trial TrialInfo=Zkoušení: Info=%Name% zkušební verzi, můžete používat pro účely zkoušení, než si ji koupíte. \r\nKlikněte na tlačítko '%BuyNow%' pro koupení software, kliknntím na '%[TrialDlg]Try It%' spustíte zkoušení. TryIt=&Vyzkoušet [Wizard] Caption=Průvodce %Name% Op1=Zvolte sadu ze seznamu předdefinovaných pravidel: Op2=Vlastní. SetPassInfo=Existuje pravidlo(a) [Chránit heslem], k těmto pravidlům musíte nastavit heslo. Stejné heslo bude použito na všechna tyto pravidla. ChooseProgInfo=Vyberte jeden nebo více programů ze seznamu %InstalledProg%, nebo klikněte na '%Browse%' pro výběr programů do '%SelectedProg%'. ProtectAll=&Chci nastavit pravidlo pro ochranu všech programů. ReadyInfo=Průvodce je připraven pro přidání následující pravidla. Klikněte na '%Finish%' aby průvodce přidal pravidla a ukončete průvodce. SpecifyPortInfo=Zadejte TCP porty. Musíte nastavit číslo portu pokud jste zvolili 'Chránit všechny programy' v předchozím kroku. PortInfo=Port: EndPortInfo=Nastav koncový port: ChooseActionInfo=Určete akce pro pravidla: NoPassWarn=Nenastavili jste heslo pro [Chránit heslem] rules\r\nOpravdu chcete pokračovat? DomainInfo=Prosím, zadejte IP adresy (např.: 127.0.0.1) nebo domény (např.: google.com) pro pravidlo. Pravidla bez přiřazené IP/Domény ovlivní všechny adresy IP a domény. ChangeDefAction=Změnit výchozí akce na: [%s]. RemoveExist=Odstranit existující pravidla: [Yes]. ErrMustHaveDomain=Zadejte prosím alespoň jednu IP adresu nebo doménu. ErrMustHavePort=Prosím zadejte port, nesmí být [%AnyPort%]. ErrMustHaveEndPort=Prosím, zadejte koncový port, nesmí být [% AnyPort%] a musí být větší než port. WrnDA=Tato sada pravidel změní výchozí akce pro [%s], jste si jisti, že chcete pokračovat? WrnXC=Tato sada pravidel odebere všechna existující pravidla, jste si jisti, že chcete pokračovat? [ColorS] Caption=Vlastní barevné schéma Custom=Vlastní... Disable=Výchozí nastavení systému Windows Builtin=Načti integrované Preview=Náhled Info=Vyberte libovolnou barevnou položku pro úpravu: Color1Info=Barva 1: Color2Info=Barva 2: SaveWarn=Upravili jste barevné schéma, chcete ho uložit do souboru? Caption-Builtin=Integrované barevné schéma #Color Items Main=Pozadí MainFont=Hlavní Text (Pouze 1 barva) Button=Tlačítko ButtonOver=Tlačítko (myš přes) ButtonDisable=Tlačítko vypnuté (Pouze 1 barva) ButtonBorder=Ohraničení tlačítka Tab=Záložka TabOver=Záložka (myš přes) TabActive=Aktivní záložka TabFont=Tab Text (Normální, Aktivní) GroupFont=Text skupiny (Text, Hranice) StatusFont=Stavový Text (Aktivní, Povolit; Neaktivní, Zakázat) [Backup] Caption=Zálohovat/Obnovit konfiguraci Info=Můžete zálohovat nebo obnovit konfiguraci %Name% (pravidla, heslo správce atd.).\r\n\r\n%Name% podporuje taky zálohování/obnovení konfigurace z příkazového řádku. RestorePrompt=Jste si jisti, že chcete obnovit vybraný záložní soubor? BackupOk=Konfigurace byla úspěšně zálohovaná. BackupErr=%Name% nemohl zálohovat aktuální konfiguraci do souboru, který jste zadali. RestoreOk=Konfigurace byla úspěšně obnovena.\r\n\r\n%Name% nyní bude ukončený, prosím spusťte ho znovu pro kontrolu obnovených dat.\r\nUkončit %Name%? RestoreErr=%Name% nemohl obnovit konfiguraci. [LogSearch] Caption=Hledat Info=Tip: F3=%FindNext%. SearchInfo=Hledat: [IPDlg] Caption=IP/Domény Info=Můžete zadat IP adresy (např.: 127.0.0.1) nebo domény (např.: google.com) pro pravidlo. Ve výchozím nastavení, pravidlo ovlivní všechny IP adresy a domény, pokud není přiřazena IP/Doména. [UsersDlg] Caption=Uživatelé Info=Můžete určit uživatelské účty pro pravidlo. Ve výchozím pravidle bude ovlivňovat všechny uživatelské účty v systému, pokud neexistuje zadaný uživatelský účet. [NtpDlg] Caption=Internetové časové servery Info=%Name% použije následující časové servery internet. Můžete přidat nové servery nebo odstranit existující servery. ResultSuccess=Časový server úspěšně nastavil internetový čas.\r\n\r\n%%s\r\n%%s ResultError=Nepodařilo se získat čas z internetu z časového serveru.\r\n\r\n%s. [ILClt] Allowed=Připojení je povolené. Blocked=Připojení je odepřené. Port=%%s: Port %%d Info=%Name% (C) TopLang software.\r\n\r\nPoznámka: Tento program bude volaný ochranným zařízením jádra, nemusíte ho spustili přímo. PassInfo=Připojení k internetu je chráněné, prosím zadejte heslo pokračování. Password=Zadejte heslo: PassTryAgain=Heslo, které jste zadali je nesprávné.\r\nProsím, zkuste to znovu.