[Info] Name=Nederlands Author=TopLang Desc=Nederlandse taal [Global] #-------------Buttons---------------------- OK=&OK Cancel=&Annuleren Help=&Help Register=&Registreer... BuyNow=&Koop nu Add=&Toevoegen... Remove=&Verwijderen Modify=&Wijzigen... Update=&Update MoveUp=Om&hoog MoveDown=Om&laag Wizard=&Wizard... Backup=&Backup... Restore=&Restore... Refresh=Verve&rsen Enable=&Inschakelen Disable=&Uitschakelen Clear=&Wissen Export=E&xport... ToRule=&Naar regels... Find=&Vind... FindNext=&Volgende Activate=&Activeren Deactivate=&Deactiveren Reset=&Reset Language=&Taal... More=&Meer... Finish=&Klaar Next=&Volgende > Back=< &Vorige Change=&Wijzig... ScheduleOption=&Tijdschema... Browse=&Verkennen... Choose=&Kiezen... Save=&Opslaan... SaveAs=Opslaan &als... Load=&Laden... Test=&Testen #------------------------------------------ #-------------Strings---------------------- Version=Versie %s Copyright=(C) %Company%. Law=Waarschuwing: Dit computerprogramma wordt beschermd door copyright wetten en internationale verdragen. Reproductie of distributie van dit programma, of een gedeelte ervan, kan leiden tot zware civiel-en strafrechtelijke sancties, en zal worden vervolgd voor zover maximaal is toegestaan volgens het recht. LicenseInfo=Licentie: Trial=Test Versie Active=Actief Inactive=Inactief Enabled=Ingeschakeld Disabled=uitgeschakeld Status=Huidige Status: %s Denied=Geblokkeerd Allowed=Toegestaan PassInfo=[Klik 'Wijzig' voor wijzigen wachtwoord...] Path=Pad InstalledProg=Ge´nstalleerde programma's SelectedProg=Geselecteerde programma's TrialOut=Test periode verlopen! TrialDays=Nog %d dagen FilterExe=Uitvoerbare bestande (*.exe)|*.exe|Alle bestanden (*.*)|*.*|| FilterTxt=Tekst dokumenten(*.txt)|*.txt|Alle bestanden (*.*)|*.*|| FilterIni=*.Ini|*.ini|*.*|*.*|| #========================================== #This will be shown on right-side of the #status bar. #(A)ctive|(L)og Enabled|Inter(N)et Time # Enabled|(I)P/Domain Enabled|Default (D)eny #========================================== #StatusBar=A|L|N|I|D StatusBar=Actief|Log|Internettijd|Website|Geblokeerd #------------------------------------------ #-------------Messages--------------------- PassNotMatch=De wachtwoorden komen niet overeen. PassRemoveWarn=Als u het wachtwoord leeg laat wordt het wachtwoord verwijderd .\r\nWeet u zeker dat u wilt doorgaan? PassBlankWarn=Er is geen wachtwoord ingesteld. Weet u zeker dat u wilt doorgaan? #------------------------------------------ #-------------Rules & Log Related---------- RuleOp=Blokkeer/Toestaan/Wachtwoord beveiligd/ AnyPort=Alle poorten AnyProg=Alle programma's AnyIP=* #========================================== #RULE Formats: #%1=Actie (Toestaan/Blokkeren/Wachtwoord beveiligd) #%2=Programma's of [alle programma's] #%3=IP-adres of Website #%4=Poort (Poortreeks) of [Alle poorten] #%5=(Laatste poortnummer, Niet in gebruik) #%6=Volledig pad naar het programma #%7=.Exe naam van het programma #%8=Gebruikers #%9=Tijdschema opties # #NOTE: Since version 5.3.0, we use a single #Rule format for all cases. # #Some examples: #RuleFmt=[%1] [%2] on [%3:%4] #RuleFmt=[%1] [%2] on [%4] #RuleFmt=[%1] [%2] on [%3:%4] [%8] #RuleFmt=[%1] [%2] on [%3:%4] [%8] [%9] #... #========================================== RuleFmt=[%1] [%2] op [%3:%4] [%8] [%9] #========================================== #LOG Item Formats: #%1=Action [Allowed/Denied] #%2=Program #%3=IP/Domain #%4=Port #%5=Date Time #%6=Full Path of the program #%7=Exe name of the program #%8=User #========================================== LogFmt=%5, %1 %2, op %3:%4 [%8] #------------------------------------------ [Tab] Rules=&Regel Log=&Log Options=&Opties Help=&Help [Rules] Title=Regels: RemovePrompt=Weet u zeker dat u de geselecteerde regel wilt verwijderen?\r\n\r\n%%s RemovePromptMulti=Weet u zeker dat u de gelecteerde %%d regels wilt verwijderen? [Log] Title=Log: %s ExportTitle=%Name% Log [Options] ActivateGroup=Activeer/Deactiveer ResetGroup=Reset LangGroup=Taal ActivateInfo=Activeer of deactiveer %Name%. \r\n\r\nNOTE: De beveiliging wordt uitgeschakeld als u deactiveerd. ResetInfo=Reset de interne database zodat toegestane programma's opnieuw om het wachtwoord vragen. LangInfo=U kunt hier de taal van de software selecteren. Standaard is 'Internal English'. [RuleDlg] Caption=Toevoegen/Wijzig regel Action=Actie: Program=Programma: PortGroup=Poort: SinglePort=Enkele poort (standaard). PortRange=Poort reeks. Port=Poort: EndPort=Laatste poort: Password=Wachtwoord: NoPassWarn=Er is geen wachtwoord voor deze regel ingesteld.\r\nHet beheerders wachtwoord kan gebruikt worden wanneer deze regel om een wachtwoord vraagt.\r\nKlik op 'Wijzig' om een ander wachtwoord op deze regel in te stellen.\r\rWeet u zeker dat u wilt doorgaan? PassTitle=Het wachtwoord voor deze regel PassInfo=Stel een wachtwoord in voor deze wachtwoord beveiligde regel: RuleErr=U bent niet gemachtigd om regels toe te voegen die van invloed zijn op alle programa's en alle poorten zoals:/r/n[Blokkeer/Toestaan/Wachtwoord beveiligd] {%AnyProg%] op [%AnyIP%:%AnyPort%]\r\n\r\nU moet ˇf een poort, ˇf een programma selecteren.\r\nAls u alle programma's toegang tot alle poorten wilt blokkeren, moet u dat instellen onder 'Opties' - Meer...'. IP=&IP/Website... Users=&Gebruikers... [SCDlg] Caption=Tijdschema opties Info=Tijdschema opties: StartTime=Start tijd: EndTime=Activeer &Einde tijd: Op=Altijd/Dagelijks/Wekelijks/Maandelijks Week=Zondag/Maandag/Dinsdag/Woensdag/Donderdag/Vrijdag/Zaterdag WeekGroup=Dagen van de week MonthGroup=Dagen van de maand Return=%Back% SelAll=&Selecteer alles ClearAll=&Wis alles NetTime=Tip: U kunt gebruik maken van internet tijd voor tijdschema opties (%[Tab]Options% - %More%). WarnNoDay=Geen dag geselecteerd in dit tijdschema. De regel wordt uitgeschakeld als er geen dag is geselecteerd.\r\n Weet u zeker dat u wilt doorgaan? [MoreDlg] Caption=Meer opties AdminPassGroup=Beheerders wachtwoord ActionGroup=Standaard actie CountdownGroup=Aftellen ColorSGroup=Kleurenschema AdminPassInfo=Het beheerders wachtwoord is om het programma te beveiligen (ook tegen verwijderen) en kan gebruikt worden op een wachtwoord beveiligde regel. ActionInfo=Als er geen regel overeenkomt met de verbinding, dan: CountdownInfo=Het wachtwoord venster wordt automatisch gesloten na (seconden, 0 = uitgeschakeld): ActionAllow=De verbinding toestaan (standaard). ActionDeny=De verbinding blokkeren. NoNotify=Laat de popup melding niet zien. UseNetTime=Gebruik internet tijd voor tijdschema opties. NtpServers=Tijd servers AutoClose=Sluit geblokkeerde prgramma's automatisch. Suspend=Wacht met uitvoeren als er om een wachtwoord wordt gevraagd. PassTitle=Stel Beheerders wachtwoord in. PassInfo=Het beheerders wachtwoord beveiligd het programma (ook tegen verwijderen). [ProgDlg] Caption=Kies programma Search=&Zoek opnieuw WaitInfo=Wacht tot de zoekopdracht gereed is... [SetPassDlg] PassInfo1=Type het wachtwoord: PassInfo2=Bevestig wachtwoord: [LangDlg] Caption=Taal Info=Selecteer een taal uit de lijst en klik op %OK% om die te activeren. [PassDlg] Caption=Wachtwoord vereist Info=Geef het beheerders wachtwoord voor %Name%. PassInfo=Geef beheerders wachtwoord: PassErr=Het opgegeven wachtwoord is onjuist. U bent niet gemachtigd om deze software te gebruiken. [RegDlg] Caption=Registreer %Name% NameInfo=Registratie naam: CodeInfo=Registratie code: Note=Note: Wij adviseren om gebruik te maken van 'kopieren & plakken', om typefouten te voorkomen. [TrialDlg] Caption=%Name% Test TrialInfo=Testversie: Info=%Name% testversie, u kunt deze software alleen voor testdoeleinden gebruiken voordat u deze aanschaft.\rn\Klik op '%BuyNow%' knop om de software aan te schaffen, Klik op '%[TrialDlg]Try It%' om de testversie te starten. TryIt=&Probeer nu [Wizard] Caption=%Name% Wizard Op1=Kies een voorgedefinieerde regelset uit de lijst: Op2=Handmatig SetPassInfo= Er is/zijn een wachtwoord beveiligde regel(s), deze regels moeten van een wachtwoord voorzien zijn. Note: Hetzelfde wachtwoord wordt op al deze regels toegepast. ChooseProgInfo= Kies ÚÚn of meer programma's uit de %InstalledProg% lijst, of klik op '%Browse%' om programma's toe te voegen aan '%SelectedProg%'. ProtectAll=Regel maken om alle programma's te beveiligen. ReadyInfo=De wizard is klaar om de volgende regels toe te voegen. Klik op '%Finish%' om de wizard de regels toe te voegen en de wizard te be´ndigen. SpecifyPortInfo=Specificeer TCP poorten. Note: U moet poortnummers opgeven als u in de vorige stap heeft gekozen voor 'Beveilig alle programma's'. PortInfo=Poort: EndPortInfo=Laatste poort: ChooseActionInfo=Specificeer een actie voor de regel: NoPassWarn= U heeft nog geen wachtwoord op de wachtwoord beveiligde regel ingesteld.\r\nWeet u zeker dat u wilt doorgaan? DomainInfo=Geef IP-adressen (bijv. 127.0.0.1) of websites (bijv. google.com) op in de regel. Regels zonder IP-adres of website resulteren in alles. ChangeDefAction=Wijzig de standaard actie naar: [%s]. RemoveExist=Verwijder bestaande regels: [Yes]. ErrMustHaveDomain=Geef minimaal ÚÚn IP-adres of website op. ErrMustHavePort=Geeft de poort op, [%AnyPort%] is ongeldig. ErrMustHaveEndPort=Geeft de laatste poort op, [%AnyPort%] is ongeldig en moet groter zijn dan poort. WrnDA=Deze regel wijzigd de standaard actie in [%s], Weet u zeker dat u door wilt gaan? WrnXC=Deze regel verwijderd alle bestaande regels, Weet u zeker dat u door wilt gaan? [ColorS] Caption=Aanpassen kleurenschema Custom=Handmatig... Disable=Windows Systeem Standaard Builtin=Laad voorgedefinieerde... Preview=Voorbeeld Info=Kies een kleur item om aan te passen: Color1Info=Kleur 1: Color2Info=Kleur 2: SaveWarn=U heeft het kleurenschema aangepast. Wilt u deze opslaan? Caption-Builtin=Kies voorgedefinieerde kleurenschema #Color Items Main=Achtergrond MainFont=Standaard tekst (Alleen Kleur 1) Button=Knop ButtonOver=Knop (Muis aanwijzing) ButtonDisable=Uitgeschakelde knop (Alleen kleur 1) ButtonBorder=Knoprand Tab=Tab TabOver=Tab (Muis aanwijzing) TabActive=Tab actief TabFont=Tab Tekst (Normaal, Actief) GroupFont=Groep Tekst (Tekst, Rand) StatusFont=Status Tekst (Actief, Toestaan; Inactief, Blokkeer) [Backup] Caption=Backup/Restore Configuratie Info=You can backup or restore the configuration of %Name% (rules, admin password etc.).\r\n\r\n%Name% also supports to backup/restore the configuration in command line. RestorePrompt=Are you sure you want to restore the selected backup file? BackupOk=The configuration has been successfully backed up. BackupErr=%Name% could not backup current configuration to the file you specified. RestoreOk=The configuration has been successfully restored.\r\n\r\n%Name% will now be closed, please re-launch it to check the restored data.\r\nAllow %Name% to be closed? RestoreErr=%Name% could not restore the configuration. [LogSearch] Caption=Vind Info=Tip: F3=%FindNext%. SearchInfo=Zoek naar: [IPDlg] Caption=IP-adres/website Info=Geef IP-adressen (bijv. 127.0.0.1) of websites (bijv. google.com) op in de regel. Regels zonder IP-adres of website resulteren in alles. [UsersDlg] Caption=Gebruikers Info=U kunt regels koppelen aan gebruikersaccounts. Als er geen gebruikers gekoppeld zijn, geldt de regel voor alle accounts op het systeem. [NtpDlg] Caption=Internet tijdservers Info=%Name% maakt gebruikt van de volgende internet tijd servers. U kunt nieuwe tijd servers toevoegen of bestaande verwijderen. ResultSuccess=De internet tijdserver heeft succesvol te internet tijd doorgegeven.\r\n\r\n%%s\r\n%%s ResultError=De internet tijdserver heeft een een fout gerapporteerd.\r\n\r\n%s. [ILClt] Allowed=Connectie is toegestaan. Blocked=Connectie is geblokkeerd. Port=%%s: Poort %%d Info=%Name% (C) TopLang software.\r\n\r\nNote: This program will be called by kernel protection component, you don't need to run it directly. PassInfo=De internet verbinding is beveiligd. Type het wachtwoord om door te gaan. Password=Wachtwoord: PassTryAgain=Het wachtwoord dat u heeft opgegeven in fout.\r\nProbeer opnieuw.