#----------------------------------------------- # File Lock Language Template #----------------------------------------------- [Info] Version=0x070000 Name=Polish Author=Andrzej Mazurkiewicz Desc=Polish Language File [Global] #----Common buttons---- OK=&OK Cancel=&Anuluj Yes=&Tak No=&Nie Find=&Znajdź... Browse=&Wybierz... Schedule=&Harmonogram... Password=Hasło... Select=&Wybierz... Append=&Dodaj... Clear=&Wyczyść Target=&Katalog docelowy Copy=Kopiuj Cut=&Wytnij Paste=Wklej Open=&Otwórz Locate=Otwórz &Lokalizację Close=&Zamknij Apply=&Zastosuj Help=&Pomoc Website=&Strona internetowa BuyNow=&Kup teraz Register=&Zarejestruj... Continue=Kontynuuj #----Left panel---- Protect=&Zabezpieczanie ProtectInfo=Zablokuj, ukryj, lub zabezpiecz hasłem swoje pliki i foldery na komputerze, bez zmiany atrybutów i danych. TrustApp=Zaufane &Aplikacje TrustAppInfo=Dodaj zaufane programy które będą miały dostęp do chronionych plików i folderów. Encrypt=&Szyfrowanie Tools=&Narzędzia #----Top menu---- ColorScheme=Schemat Kolorów DefaultColor=Domyślny Windows CustomColor=Dostosuj... About=&O %AppName% #----Protect & Trust App---- Lock=&Zablokuj... LockHint=Zablokuj plik lub folder Hide=&Ukryj... HideHint=Ukryj plik lub folder PasswordProtect=Hasło... PasswordProtectHint=Zabezpiecz plik lub folder hasłem lub innym trybem ochrony Modify=&Modyfikuj... Unlock=Odblokuj MoveUp=W górę MoveDown=W dół Add=&Dodaj... Remove=&Usuń #----Tools---- Activate=Aktywuj\r\n%AppName% Deactivate=Deaktywuj\r\n%AppName% BackupRestore=Kopia\r\nPrzywracanie Backup=&Kopia ustawień do pliku Restore=&Przywracanie ustawień z pliku BackupRestoreInfo=Zrób kopię aktualnych ustawień do pliku, lub przywróć ustawienia z wcześniej zrobionego pliku kopii. Jest to bardzo przydatne w przypadku użytkowników którzy chcą transferować dane konfiguracyjne pomiędzy komputerami. AdminPassword=Hasło Ad&mina AdvancedSettings=Ustawienia &zaawansowane NetTime=&Czas Internetowy Font=&Czcionka Language=&Język #----Strings---- Ready=Gotowy Path=Ścieżka Users=Użytkownicy ProtectModes=Zezwól\nTylko do odczytu\nZablokuj\nUkryj\nZezwól na odczyt, Chroń hasłem przed zapisem\nChroń Hasłem\nChroń hasłem przed Odczytem, Zablokuj zapis AllUsers=[Wszyscy Użytkownicy] FilterEXE=Programy (*.exe;*.com)|*.exe;*.com|| FilterINI=*.INI|*.ini|Wszystkie Pliki (*.*)|*.*|| EnterPassword=Wprowadź Hasło ConfirmPassword=Potwierdź Hasło TrialVersion=Wersja Testowa Version=Wersja %s KernelVersion=Wersja Programu %s KernelNotDetected=nie wykryto StateActive=%AppName% jest aktywny StateInactive=%AppName% jest nieaktywny DontAsk=Nie pytaj mnie więcej. #----Messages---- ErrNoPermission=%AppName% nie może dokonać aktualizacji lub zapisać ustawień.\r\n\r\n1. Jeżeli program nie został zainstalowany poprawnie, proszę go przeinstalować.\r\n\r\n2. Jeżeli właśnie używasz programu do utworzenia konfiguracji, proszę uruchomić go jako administrator.\r\n\r\nCzy chcesz uruchomić instancję programu jako administrator teraz? WarnNoAdminPass=Aktualnie nie jest ustawione żadne hasło admina, każdy może uzyskać dostęp do %AppName% i dokonać w nim zmian.\r\n\r\nCzy chcesz ustawić hasło admina teraz? WarnInactive=%AppName% jest aktualnie nieaktywny, co oznacza brak jakiejkolwiek ochrony, i pozostanie w takim stanie aż do restartu komputera, lub do momentu ponownej aktywacji.\r\n\r\nCzy napewno chcesz zamknąć? WarnDeactivate=Jeżeli deaktywujesz %AppName%, cała ochrona zostanie wyłączona aż do momentu ponownej aktywacji programu.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz deaktywować %AppName%? WarnUnlock=%s\r\n\r\nCzy na pewno chcesz odblokować tą pozycję? WarnUnlockMulti=Czy na pewno chcesz odblokować te pozycje %d ? WarnExists=%s\r\n\r\nJest już chroniony, Czy na pewno chcesz kontynuować? NotifyExists=%s nie została dodana, taka pozycja już istnieje. WarnRemoveTrustApp=%s\r\n\r\nCzy na pewno chcesz usunąć ten zaufany program? WarnRemoveMultiTrustApp=Czy na pewno chcesz usunąć te zaufane programy %d ? WarnExistsTrustApp=%s\r\n\r\nTen program już był na liście zaufanych pozycji, Czy na pewno chcesz kontynuować? WarnNotExist=%s\r\n\r\nWygląda na to że ten obiekt nie istnieje na twoim komputerze, Czy na pewno chcesz kontynuować? WarnNotApp=%s\r\n\r\nTo nie wydaje się być programem (plikiem wykonywalnym), Czy na pewno chcesz kontynuować? NotifyItemAdded=%s został pomyślnie dodany. NotifyBackupSuccess=Kopia Ustawień została pomyślnie zrobiona do %s. NotifyBackupFailed=Nie udało się zrobić kopii ustawień do %s. ErrRestoreFailed=%AppName% nie BYŁ W STANIE przywrócić ustawień!\r\n\r\nDane z Ustawieniami zostały uszkodzone, %AppName% się zamknie i uruchomi używając starych ustawień. NotifyRestoreSuccess=Ustawienia zostały pomyślnie przywrócone z %s. NotifyRestoreFailed=Nie udało się przywrócić ustawień z %s. NotifyOpenUnlocked=%s został otworzony przez '%s' jako tymczasowy zaufany program. NotifyOpenUnlockedSelf=%s został otworzony jako tymczasowy zaufany program. WarnProtectSystem=Ostrzeżenie: Po włączeniu tej opcji, proszę zachować szczególną ostrożność w przypadku plików systemowych które masz zamiar zabezpieczyć. Zabezpieczanie specjalnych plików systemowych może spowodować ich trwałe zablokowanie.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz włączyć tę opcję? WarnSystemFile=%s\r\n\r\nTo jest plik lub folder systemowy, zabezpieczenie go może spowodować jego trwałe zablokowanie, czy na pewno chcesz go zabezpieczyć?\r\n\r\n[Pliki systemowe będą domyślnie pomijane nawet w przypadku ich zabezpieczenia, musisz naprzód włączyć specjalną opcję w ustawieniach zaawansowanych aby móc chronić te pliki systemowe.] WarnParentOfSelf=%s\r\n\r\nTen folder zawiera główne pliki %AppName%, zabezpieczenie ich spowoduje że sam program %AppName% zostanie również zabezpieczony.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz kontynuować? WarnSelf=%s\r\n\r\nCzy na pewno chcesz zabezpieczyć główne pliki programu %AppName%?\r\n\r\nNie będzie można użyć tego programu do zarządzania ochroną jeżeli go zabezpieczysz. NotifyCriticalFile=Ostrzeżenie: właśnie został zabezpieczony krytyczny plik lub folder: %s. NotifyTrialOut=Operacja została przerwana, okres testowy wygasł. #----Find---- [Find] Title=Znajdź Info=Co znaleźć: FindNext=&Znajdź następny #----Modify---- [Modify] TitleModify=Modyfikuj Ochronę TitleAdd=Dodaj Ochronę TitleModifyTrustApp=Modyfikuj Zaufany Program TitleAddTrustApp=Dodaj Zaufany Program InfoPath=Plik lub folder do zabezpieczenia: InfoPathTrustApp=Zaufany Program: InfoMode=Tryb ochrony: InfoUsers=Zastosuj tą Ochronę tylko dla następujących użytkowników: Users=&Użytkownicy... #----Set Password---- [SetPassword] Title=Ustawianie Hasła TitleAdmin=Ustawianie Hasła Admina Info=Określ hasło do ochrony za jego pomocą pliku lub folderu. Jeżeli nie ustawisz tutaj hasła, zostanie użyte hasło admina. InfoAdmin=Hasło Admina chroni sam %AppName% , i zawsze może być użyte do uzyskania dostępu do obiektów chronionych hasłem. WarnRemove=Nie wprowadzono żadnego hasła, stare hasło zostanie usunięte.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz usunąć to hasło? ErrorNotSame=Hasła nie pasują. InfoSuccess=Hasło zostało pomyślnie zmienione. #----Enter Password---- [Password] Info=%AppName% został zabezpieczony przez hasło admina, proszę wprowadzić to hasło aby kontynuować: TryAgain=Niewłaściwe hasło, proszę spróbować ponownie. ErrPass=Niewłaściwe hasło. Anulowanie... #----Schedule---- [Schedule] Title=Harmonogram Info=Tryb Harmonogramu: Modes=Zawsze\nDziennie\nTygodniowo\nMiesięcznie WeekDays=Niedziela\nPoniedziałek\nWtorek\nŚroda\nCzwartek\nPiątek\nSobota WeekInfo=Dni tygodnia: MonthInfo=Dni miesiąca: HoursInfo=Godziny dnia: WarnDisabled=Obecny harmonogram wyłącza wszystkie godziny lub dni; dlatego to zadanie nigdy nie zostanie uruchomione.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz kontynuować? #----Language---- [Language] Title=Język Info=Wybierz język a następnie kliknij OK aby go aktywować ColumnName=Nazwa ColumnAuthor=Autor ColumnInfo=Informacja CreateLanguage=Utwórz &plik językowy #----Advanced---- [Advanced] Title=Ustawienia Zaawansowane ColorSchemeAll=Użyj schematu kolorów także dla okien z listami. DoubleClickOpen=Kliknij podwójnie aby otworzyć pozycję zamiast modyfikowania jej. AutoRefresh=Odśwież obiekt docelowy kiedy jego widoczność się zmieni. OpenUnlocked=Kiedy otwierasz obiekt chroniony, otwórz go jako tymczasowo zaufany. PasswordExplorer=Zapytaj o hasło dla dostępu odczytu przez Eksplorator Windows. ProtectSys=Zezwól na ochronę systemowych plików lub folderów. ResetDontAsk=Zresetuj wszystko 'Nie pytaj więcej' #----Net Time---- [NetTime] Title=Czas Internetowy Info=Internetowe serwery czasu: EnableInfo=Włącz tą opcję aby użyć czasu internetowego: Enable=Użyj czasu internetowego dla opcji planowania. Test=&Testuj Default=&Domyślny TestSuccess=Serwer czasu pomyślnie przesłał czas internetowy:\r\n\r\n%s\r\n%s TestErr=Nie udało się pobrać czasu internetowego z serwera czasu:\r\n\r\n%s TitleAdd=Dodaj Internetowy Serwer Czasu InfoAdd=Internetowy Serwer Czasu (SNTP): #----Context Menu---- [ContextMenu] Title=Meni Kontekstowe Info=Wybierz pozycje meni które chcesz włączyć, a następnie kliknij OK . Jeżeli nie wybrano niczego, kliknięcie w OK wyłączy funkcje meni kontekstowego. Lock=%AppName% -> &Zablokuj Hide=%AppName% -> &Ukryj Protect=%AppName% -> &Zabezpiecz DisableAll=Wył. &Wszystko WarnPermission=%AppName% nie posiada wystarczających uprawnień do uruchomienia meni kontekstowego w trybie ochrony konta użytkownika. Proszę uruchomić %AppName% jako administrator. ErrFailed=Nie udało się uruchomić meni kontekstowego:\r\n\r\n%s #----Register---- [Register] Title=Rejestracja %AppName% Info=Proszę SKOPIOWAĆ, i WKLEIĆ nazwę i kod rejestracyjny RegName=Nazwa rejestracyjna: RegCode=Kod rejestracyjny: InfoConnect=%AppName% sprawdza dane rejestracyjne online...Proszę czekać. ErrConnect=Nie można zweryfikować danych rejestracyjnych. Proszę dokładnie sprawdzić te dane a także swoje połączenie internetowe. WarnRemove=Czy na pewno chcesz USUNĄĆ obecne dane rejestracyjne? WarnRegAgain=%AppName% został już zarejestrowany, czy na pewno chcesz wprowadzić swoje dane rejestracyjne ponownie? RegSuccess=Pomyślnie zarejestrowany. ErrNoPermission=Nie można zachować danych rejestracyjnych, proszę uruchomić program jako administrator i spróbować ponownie. RegRemoved=Dane rejestracyjne zostały usunięte. #----About---- [About] Title=O %AppName% LicenseInfo=Ten produkt jest licencjonowany dla: Law=Ten program komputerowy jest chroniony przez prawo autorskie i umowy międzynarodowe. #----Trial---- [Trial] Title=%AppName% Wersja testowa Info=Wersja testowa jest udostępniana na zasadach okresu próbnego, i przestanie działać kiedy okres testowy się skończy. Proszę dokonać zakupu programu jeżeli wydaje ci się przydatny. InfoExpired=[Niektóre funkcje zostały wyłączone] OneDay=Jeden dzień pozostał do końca testów Days=%d dzień(ni) pozostało do końca testów Expired=Okres testowy wygasł #----Encrypt---- [Encrypt] EncryptFile=Zaszyfruj plik DecryptFile=&Odszyfruj plik Settings=&Ustawienia EncInfo=Zaszyfruj plik przy użyciu obecnych ustawień. DecInfo=Odszyfruj plik poprzednio zaszyfrowany przez %AppName%. SettingsInfo=Zmień ustawienia szyfrowania. Filter=Zaszyfrowane pliki (*.FLE)|*.FLE|Wszystkie Pliki (*.*)|*.*|| SettingsTitle=Ustawienia Szyfrowania HashMode=Tryb Hash'a: EncMode=Tryb Szyfrowania: TestEnc=Zweryfikuj zaszyfrowany plik. DeleteSource=Usuń automatycznie plik źródłowy. EncryptPasswordTitle=Określ hasło EncryptPasswordInfo=Określ hasło (klucz szyfrujący) aby go użyć do zaszyfrowania pliku: DecryptPasswordTitle=Wymaga hasła DecryptPasswordInfo=Prosze podać właściwe hasło (klucz szyfrujący) aby odszyfrować plik: Start=&Uruchom Pause=&Pauza StartOver=Przetwóż następny plik ChooseDest=Zmień docelową nazwę pliku Done=Zrobione Testing=Weryfikacja ErrFileFormat=Obiekt źródłowy nie jest zaszyfrowanym plikiem. ErrPassword=Hasło jest niewłaściwe. WarnAlreadyEncrypted=%s\r\n\r\nTen plik już został zaszyfrowany, możesz zaszyfrować plik wielokrotnie, ale pamiętaj że musisz go odszyfrować taką samą ilość razy aby odzyskać oryginalny plik.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz kontynuować? WarnCancel=Czy na pewno chcesz anulować operację? #----Password UI for password protected items---- [FLKAskPassword] Allow=&Zezwól Deny=&Zabroń Desc=Plik lub folder został zabezpieczony hasłem, program próbuje uzyskać do niego dostęp lub do jego elementów podrzędnych . Prosze wprowadzić hasło a następnie kliknąć Zezwól aby kontynuować: DescAllowed=Dostęp jest aktywny.\r\n%AppName% zezwala programom na dostęp do plików lub folderów, zamknij to okno aby włączyć ochronę ponownie. DescDenied=Dostęp jest zablokowany.\r\n%AppName% nie będzie zezwalać programom na dostęp do plików lub folderów, aż do zamknięcia tego okna. NoAppAndUser=Nieznany program i użytkownik