#Internet Lock Language Template 6.0.0 #%AppName%=Internet Lock, %Company%=TopLang Software #Read help document for more information about how to create language file. [Info] Version=0x060000 Name=Polish Author=Andrzej Mazurkiewicz Desc=Polish language template [Global] #------ Common buttons ------ OK=&OK Cancel=&Anuluj Continue=&Kontynuuj Yes=&Tak No=&Nie Add=&Dodaj... Remove=Usuń Modify=Modyfikuj... Copy=&Kopiuj Cut=Wytnij Paste=&Wklej MoveUp=W górę MoveDown=W dół MoveTop=&Na wierzch MoveBottom=&Na spód Clear=Wyczyść Custom=Dostosuj... Default=&Domyślny Find=&Znajdź... FindNext=Znajdź następny Browse=&Szukaj... Choose=Wybierz... Enable=&Włącz Disable=&Wyłącz Refresh=Odśwież Export=Wyeksportuj... BuyNow=&Kup teraz Register=Zarejestruj... Password=Hasło... Advanced=Zaawansowane Schedule=&Harmonogram Next=&Następna Test=&Testuj... #------ Actions for rules ------ RuleAllow=Dopuść RuleDeny=Zablokuj RulePassword=Ochrona hasłem RuleDisabled= #------ Global protection modes ------ GlobalDisable=Deaktywuj %AppName% GlobalAllow=&Wszystkie połączenia (domyślnie) GlobalDeny=&Zablokuj połączenia #------ Global protection info ------ GlobalStatusDisable=%AppName% jest nieaktywny\r\nPomiń wszystkie zasady i dopuść wszystkie połączenia GlobalStatusAllow=Domyślnie zezwalaj na połączenia\r\nZasady włączone GlobalStatusDeny=Domyślnie blokuj połączenia\r\nZasady włączone GlobalStatusTrialExpired=Okres testowy dobiegł końca\r\nOchrona wyłączona GlobalStatusUnknown=Status nieznany\r\n%AppName% nie działa ChangeGlobalMode=Zmień Tryb #------ Common strings ------ Ready=Gotowy FilterPrograms=Programy (*.exe)|*.exe|Wszystkie pliki (*.*)|*.*|| FilterIni=Pliki Ini (*.ini)|*.ini|Wszystkie pliki (*.*)|*.*|| FilterSound=Pliki dźwiękowe (*.wav)|*.wav|Wszystkie pliki (*.*)|*.*|| DontAsk=Nie pytaj mnie więcej. DefaultColor=Domyślny Windows CommonWait=Proszę czekać... #------ Common Messages ------ WarnNoAdminPassword=Obecnie nie ma ustawionego hasła Admina, każdy może mieć dostęp do %AppName% i dokonać zmian.\r\n\r\nCzy chcesz ustawić hasło Admina teraz? WarnInactive=%AppName% jest obecnie nieaktywny, wszystkie zasady zostaną pominięte a połączenia dopuszczone dopóki nie zmienisz zasad trybu ochrony globalnej.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz wyjść? ErrNoPermission=%AppName% nie posiada wystarczających uprawnień aby ukończyć operację, proszę uruchomić %AppName% jako administrator aby spróbować ponownie. ErrUnknown=Nieznany błąd. #------ Main pages ------ Home=Główne Rules=&Zasady Log=&Log Help=&Pomoc [Home] GlobalProtection=Tryb Ochrony Globalnej GlobalProtectionInfo=Tryb Ochrony Globalnej działa ze wszystkimi programami internetowymi i połączeniami które nie są kontrolowane przez zasady. Aby określić inne tryby ochrony dla poszczególnych programów i połączeń, proszę użyć zasad. FixTitle=Napraw %AppName% FixInfo=%AppName% nie może wykryć swojego statusu, program nie działa poprawnie.\r\n\r\nProszę zainstalować %AppName% ponownie nadpisując istniejącą kopię, i pozwolić aby program wykrył i naprawił wszystkie problemy.\r\n\r\nProsimy o kontakt jeżeli problemu nie udało się naprawić po przez ponowną instalację programu. Settings=Ustawienia AdminPassword=Hasło Admina ColorScheme=Schemat kolorów NetTime=&Czas z Internetu Language=Język Font=&Czcionka Notifications=Powiadomienia AdvancedSettings=Ustawienia Zaawansowane ResetDontAsk=Zresetuj wszystko 'Nie pytaj więcej' ResetDB=Zresetuj &internetową bazę danych Countdown=Odliczanie przed A&uto-zamknięciem CountdownInfo=Określ długość odliczania (w sekundach) aby automatycznie zamknąć okno dialogowe hasła.\r\n\r\nDomyślnie 60 sekund, 0=brak auto zamykania WarnResetDB=%AppName% zamierza zresetować internetową bazę danych, wszystkie dotychczas zaznaczone programy internetowe i połączenia zostaną zaznaczone ponownie.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz kontynuować? ResetDBSuccess=Internetowa baza danych została pomyślnie zresetowana. Backup=&Konfiguracja kopii... Restore=&Konfiguracja przywracania... WarnRestore=Czy na pewno chcesz przywrócić ustawienia z wybranej kopii pliku konfiguracyjnego?\r\n\r\nTej operacji nie można cofnąć. BackupSuccess=Operacja została pomyślnie zakończona. ErrRestore=Nie można przywrócić ustawień z wybranego pliku kopii, proszę upewnij się że jest to właściwa kopia pliku konfiguracyjnego dla %AppName%. [Rules] Info=Urzyj zasad do kontrolowania poszczególnych zasad dla programów internetowych i połączeń. Zasady są zawsze zaznaczone od góry do dołu, nowa zasada powinna być na górze aby mieć pewność że zadziała. WarnRemove=%s\r\n\r\nCzy na pewno chcesz usunąć tę zasadę? WarnRemoveMulti=Czy na pewno chcesz usunąć te zasady %u? FindTitle=Znajdź zasadę FindInfo=Wprowadź słowo kluczowe, a %AppName% zlokalizuje następną zasadę która zawiera to słowo kluczowe w swojej nazwie, program, domeny lub użytkownicy. [Log] Info=Włącz logowanie aby zapisać zdarzenia dla połączeń, pomóc chronić nieznane programy i połączenia. Zapisywanie Logów zużywa dodatkowe zasoby systemowe, nie włączaj tej opcji jeżeli jej nie potrzebujesz. StatusEnabled=Logowanie jest włączone, kliknij Wyłącz aby je wyłączyć. StatusDisabled=Logowanie jest wyłączone (domyślnie), kliknij Włącz aby je włączyć. StatusNewLog=Dostępne są nowe zdarzenia, kliknij Odśwież aby wyświetlić wszystkie nowe zdarzenia zapisane w logu. LogAll=Rejestruj wszystkie połączenia (domyślnie) LogDeny=Rejestruj połączenia zablokowane LogAllow=Rejestruj połączenia dopuszczone ExportSelected=Wyeksportuj wybrane... Allowed=Dozwolone Denied=Zablokowane FindTitle=Znajdź Log FindInfo=Co znaleźć: ToRule=&Do zasady... ToRuleInfo=Log zdarzeń zawiera informacje o zarejestrowanym połączeniu, możesz dodać nową zasadę zawierającą informację do kontrolowania połączenia. Proszę wybrać atrybuty które zostaną zastosowane w nowo utworzonej zasadzie a następnie kliknąć Następna aby kontynuować. ToRuleProgram=&Program ToRuleDomain=&IP/Domeny ToRulePort=Po&rty ToRuleUser=&Użytkownik ExportSuccess=Log został pomyślnie wyeksportowany. WarnClear=%AppName% zamierza usunąć wszystkie logi zdarzeń, czy na pewno chcesz kontynuować? [About] Version=Wersja %s LicenseInfo=Ten produkt jest licencjonowany dla: Law=Warning: Ten program komputerowy jest chroniony przez prawo autorskie. Nieautoryzowane reprodukowanie lub rozpowszechnianie tego programu, lub jego części, będzie surowo karane przez prawo cywilne, karne w stopniu maksymalnym dopuszczalnym przez to prawo. TrialVersion=Wersja testowa TrialInfo=Wykryto wersję testową.\r\nWersja testowa jest udostępniana na zasadach okresu próbnego, i przestanie działać kiedy okres testowy się skończy. Proszę dokonać zakupu programu jeżeli wydaje ci się przydatny. TrialDays=%d dzień(ni) pozostało TrialOneDay=1 dzień pozostał TrialExpired=Okres testowy wygasł [Rule] Title=Modyfikuj Zasadę TitleAdd=Dodaj zasadę Program=&Program Ports=Po&rty Domain=&IP/Domeny Users=&Użytkownicy NameInfo=Nazwa Zasady: ActionInfo=Akcja: EXEID=Włącz identyfikację &exe Terminate=&Zamknij zablokowane programy AllPrograms=Wszystkie programy AllPorts=Wszystkie porty KnownPorts=Wybierz znane porty ProgramInfo=Określ jeden program lub grupę programów używając symboli wieloznacznych. jeżeli nie określono żadnego programu, dana zasada będzie dotyczyć wszystkich programów.\r\n\r\nPrzykład: c:\\path\\*.exe PortsInfo=Określ jeden port lub grupę portów, zakresy portów (1-65535). Jeżeli nie określono żadnego portu, dana zasada będzie dotyczyć wszystkich portów.\r\n\r\nPrzykład: 80, 443, 2500-3602 DomainInfo=Określ adresy IP lub domeny. Domyślnie jeżeli nie określono żadnego IP/domeny, dana zasada będzie dotyczyć wszystkich IP/domen. UsersInfo=Określ konta użytkownika lub grupy. Domyślnie jeżeli nie określono żadnego użytkownika lub grupy, dana zasada będzie dotyczyć wszystkich. AddModifyDomain=Wprowadź nazwę domeny lub adresy IP, obsługiwane są symbole wieloznaczne. IP i domeny nie posiadają prefiksów, pod folderów lub spacji.\r\n\r\nPrzykłady: 1.2.3.4, www.d.com, 1.2.3.*, *.d.com SCOptionInfo=Opcje planowania: SCOption=Zawsze\nDziennie\nTygodniowo\nMiesięcznie Hours=Godziny dnia: Week=Dni tygodnia: Month=Dni miesiąca: WeekList=Niedziela\nPoniedziałek\nWtorek\nŚroda\nCzwartek\nPiątek\nSobota SCSwitchTimeFmt=Przełącz format czasu SCTimeRange=Czas uruchomienia:\nCzas zakończenia: SCDST=* Harmonogram nie obsługuje DST (czasu letniego). WizardInfo=Proszę kliknąć link lub wybrać zestaw zasad predefiniowanych aby kontynuować. Tryb ochrony można określić później , jak również inne ustawienia dla zasady. WizardQuickInfo=Szybka ochrona: WizardProgram=Chroń program internetowy WizardDomain=Chroń domenę lub adresy IP WizardUsers=Chroń użytkowników WizardPredefinedInfo=Zestaw zasad predefiniowanych: WizardPredefined=[Wybierz zestaw zasad predefiniowanych] WizardCustomInfo=Dostosuj zasadę: WizardCustom=Ustaw nową zasadę &ręcznie ErrNoRuleName=Nazwa zasady nie może być pusta, proszę określić nazwę zasady. ErrPortRange=Porty muszą być ponumerowane i muszą być w zakresie 1-65535. ErrPortCount=Określono zbyt dużą ilość portów. WarnSCDisabled=Obecne ustawienia harmonogramu wyłączają wszystkie godziny lub wszystkie dni; dlatego ta zasada nigdy nie zadziała.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz kontynuować? WarnSCSwitchFmt=Dostępne są dwa różne formaty czasu do użycia w opcjach harmonogramu:\r\n\r\n\t1. czas rozpoczęcia - czas zakończenia\r\n\t2. godziny dnia\r\n\r\nUstawień czasu nie można automatycznie konwertować pomiędzy tymi formatami, musisz zaznaczyć i zmodyfikować nowe ustawienia czasu po przełączeniu formatu.\r\n\r\nCzy chcesz przełączyć format czasu? WarnNoPassword=Dla tej zasady nie ustawiono hasła, hasło admina zostanie użyte jako jej hasło domyślne. Możesz zawsze ustawić osobne hasło dla każdej zasady %RulePassword% .\r\n\r\nCzy na pewno chcesz kontynuować? [SetPassword] Info=Określ osobne hasło dla zasady. Hasło admina zostanie użyte jako jej hasło domyślne jeżeli osobne hasło nie zostanie ustawione. InfoAdmin=Określ hasło admina. Hasło admina jest bardzo ważne, chroni sam %AppName% , i może być użyte do dopuszczania wszystkich zasad %RulePassword% . EnterPassword=Wprowadź nowe hasło ConfirmPassword=Potwierdź nowe hasło PasswordHint=Określ podpowiedź dla hasła [opcjonalnie] InfoSuccess=Hasło zostało pomyślnie zmienione. ErrNotSame=Hasła nie pasują. WarnRemovePassword=Nie wprowadzono żadnego hasła, stare hasło zostanie usunięte.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz usunąć to hasło? [NetTime] Info=Włącz tą opcję aby użyć czasu z internetu: Enable=&Użyj czasu z internetu dla opcji planowania. Servers=Internetowe serwery czasu AddInfo=Dodaj czas z internetu, serwer (SNTP) : TestSuccess=Serwer czasu pomyślnie przesłał czas internetowy:\r\n\r\n%s\r\n%s TestErr=Nie udało się pobrać czasu internetowego z serwera czasu:\r\n\r\n%s [Notifications] DenyMsg=Pokarz powiadomienie dla połączeń zablokowanych. AllowMsg=Pokarz powiadomienie dla połączeń dopuszczonych. DenySound=Odtwórz dźwięk dla połączeń zablokowanych: AllowSound=Odtwórz dźwięk dla połączeń dopuszczonych: Allowed=Połączenie zostało dopuszczone. Denied=Połączenie zostało zablokowane [Language] Info=Wybierz język a następnie kliknij OK aby go aktywować. ColumnName=Nazwa ColumnAuthor=Autor ColumnInfo=Informacja Create=Utwórz plik językowy [Advanced] PreDomain=Wymuś konwersję IP na &nazwę domeny. NoWizard=Nie używaj &kreatora podczas dodawania zasad. ListColorScheme=Zastosuj schemat kolorów dla okien z listami. ListGridlines=Pokazuj linie siatki w oknach z listami. NoAsterisk=Nie używaj &gwiazdek dla innych ustawień niż domyślne. [Programs] Title=Wybór Programu InstalledPrograms=Zainstalowane Programy Search=Przeskanuj ponownie zainstalowane programy WarnSearch=%AppName% zamierza wyszukać programy zainstalowane na twoim komputerze. Operacja ta nadpisze wszystkie istniejące pozycje na liście.\r\n\r\nCzy na pewno chcesz kontynuować? FindTitle=Znajdź Program FindInfo=Co znaleźć: [DomainToIP] Title=Domena do IP Resolve=&Zdobądź IP Add=&Dodaj do zasady Hint=Wprowadź nazwę domeny Info=To narzędzie pomoże zdobyć wszystkie adresy IP dla nazwy domeny, tak aby można było je dodać do zasady. [Register] Title=Zarejestruj %AppName% RegName=Nazwa rejestracyjna: RegCode=Kod rejestracyjny: Tip=Proszę SKOPIOWAĆ nazwę i kod rejestracyjny z e maila z zamówieniem, a następnie WKLEIĆ je do odpowiednich pól. Verifying=%AppName% sprawdza dane rejestracyjne online...Proszę czekać. ErrVerify=Nie można zweryfikować danych rejestracyjnych. Proszę dokładnie sprawdzić dane rejestracyjne i połączenie z internetem . ErrNoPermission=Nie można zachować danych rejestracyjnych, proszę uruchomić główne okno programu jako administrator i spróbować ponownie. WarnRegAgain=%AppName% został już zarejestrowany, czy na pewno chcesz wprowadzić swoje dane rejestracyjne ponownie? WarnRemoveReg=Czy na pewno chcesz USUNĄĆ obecne dane rejestracyjne? RegSuccess=Pomyślnie zarejestrowany. [Password] Info=Połączenie internetowe zostało zabezpieczone, proszę wprowadzić hasło aby kontynuować: InfoAdmin=%AppName% został zabezpieczony hasłem, proszę wprowadzić hasło admina aby kontynuować: EnterPassword=Wprowadź hasło EnterPasswordAdmin=Wprowadź hasło Admina TryAgain=Niewłaściwe hasło, proszę spróbować ponownie Failed=Niewłaściwe hasło, anulowanie... #------ New tip can be appended (2-99) ------ [Tips] 1=Kliknij 'Zasady' aby dodać zasady aby zezwolić, zablokować lub chronić hasłem poszczególne programy internetowe i połączenia. #---------------------------- #Language items for KnownPorts.ini and Predefined.ini #KnownPorts.ini needs Internet Lock to be re-launched to activate #---------------------------- [KnownPorts.ini] Web browser (HTTP, HTTPS)= [Predefined.ini] All web browsers=